Οι Υπηρεσίες μας

Προσέλκυση & Διατήρηση

 • Πρόσληψη (Reruiting)
 • Βέλτιστες πρακτικές προσλήψεων

Εκπαίδευση (Onboarding & Training)

 • Έλεγχος και διαχείριση
 • Εγχειρίδιο Εργαζομένων
 • Περιγραφές εργασίας

Ανάπτυξη Προσωπικού

 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Διαχείριση της αποδοτικότητας
 • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός και υλοποίηση

Διαδικασίες HR

 • Πολιτικές & Διαδικασίες
 • Εργαλεία HR & templates
 • Έρευνες εργαζομένων

Σύντομα έργα HR

 • Διαχείριση αλλαγής και κουλτούρας
 • Αμοιβές και Παροχές
 • Employer branding
 • Άλλα…